ஃபோஷன் ஹூச்சுயூங் மருத்துவ டெக்னக் கூ., Ltd. இந்தக் கம்பெனி குவாங்டன் மாகாணத்திலுள்ள லெகாங் நகர தொழில் அடிப்படையில் உள்ளது. இந்தக் கம்பெனி பல்கலைக்கழகங்களும் அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களின் தொழில்நுணுக்கங்களின் மீது சார்ந்திருக்கிறது. நீண்டகால ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி மூலம், இரண்டு தொகுதிகளின் வடிவமைப்பில், லன்ஸ் மற்றும் பிரிவு. ஆப்டக் குறிப்புகள் சர்வதேச தராதரங்களை அணுகின்றன. வாய் விளக்குவதற்கு உயர் தரமான ஒளி மூலத்தை அளிக்கிறது. கம்பென்று நேரடியான - அளவையுள்ள LED வாய் விளக்குகள், பிரதிபலிக்கும் LED வாய் விளக்குகள், அறுவை சிகிச்சை வெளிச்சம். 30 - க்கும் அதிகமான பொருட்கள் சந்தையின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கின்றன. இந்தக் கம்பென்று கண்டுபிடிக்க அல்லது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. தொழில்நுட்ப தத்துவம், ஒத்துழைப்பு வெற்றி மற்றும் பொது வளர்ச்சியின் அடிப்படையில், நிறுவனம் நுணுக்கமான புரட்சியை வழிகாட்டியாக எடுக்கிறது, தரம் மற்றும் தரம் பாலம், மற்றும் தர சேவை உறுதியாக. பல் நாற்கள் தொழில்நுட்பத்தில் அதன் பெரிய ஒத்துழைப்பு இருக்கிறது. இந்தக் கம்பெனி வீட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் அநேக தொழில்நுட்பங்களோடு நெருங்கிய ஒத்துழைப்பை ஸ்தாபித்திருக்கிறது. பொருள் வளர்ச்சி, தர பரிசோதனை மற்றும் தர கட்டுப்பாட்டில் முதலீடு அதிகரிப்போம், பல் தயாரிப்பாளர்களுடன் ஒத்துழைப்பை பலப்படுத்து, LED பல் விளக்குகளின் பிரபலம் வாய் சாதனங்களுக்கு அதிகமான தரமான வாய் விளக்குகளை அளிக்கிறது. பல் தொழில் வேகமாக வளர்ச்சியுக்காக.