பல் நாற்காலி ஒளி தலை HKD - A700Name

மருத்துவ நிலை உயர்நில விளக்கத்தோடு சிகிச்சை அறுவை சிகிச்சை மட்ட இயங்கும் LED விளப்பத்தை மருத்துவ அளவிற்கு உயர்ந்த விளக்கம் கேமிரா மற்றும் SDI-HDMI உயர்வாக வரையறை டிஜிட்டல் அனுப்பு வரியை பயன்படுத்துகிறது. een. அது பாரம்பரிய மாணாக்கர்களின் பிரச்சினையைத் தீர்க்க மட்டுமே இல்லை அல்லது தெளிவாக பார்க்க முடியாது, ஆனால் நோயாளியின் கடுமையான சங்கடத்தையும் முழுமையாக அழித்துவிடும், போதனை திறம்பட்ட மற்றும் மெதுவாக செய்கிறது, பல் மருத்துவர்களை பயிற்றுவிப்பதற்கும், போதிக்கும் கூட்டங்களுக்கும் தேவைகளுக்கும் மிகவும் திருப்தியளிப்பதும்.

இன்னும் பார்ப்பு